Uzhevskaya S.F., Khaustov A.A., Dubinina H.V. 2013. Obituary. Vsevolod Denisovich Sevastianov 1929–2013 // Acarina. Vol.21. No.2: 151–156 [in English].

Download PDF